GOVERNING BODY

1
Sh. Upkar Krishan Sharma
President

2
Dr. Anirudh Joshi 
Member

3
Sh. Jatinder Bhatia
Member

4
Dr. P.K. Bajaj
Member

5
Sh. Hiramani Aggarwal
Chairman

6
Sh. Balraj Mohan
General Secretary

7
Sh. Arvind Hastir
Finance Secretary

8
Sh. Ramesh Shukla
Member

9
Dr. Sandeep K. Sood
Member

10
Sh. Rajesh Mahajan
Member

11
Sh. Muni Lal Gupta
Member

12
S. Avtar Singh Sidhu
Member

13
S. Kamaljeet Singh
Member

14
Mrs. Kulwant Kaur
Member

15
Ms. Vaishali Sharma
Member

16
Sh. T.R. Malhotra
Member

17
Prof. Kashmir Singh Gill
Member

18
Sh. Gorakh Nath
Member

19
S. Bhupinder SinghMember

20
Dr. Bhushan Kumar Sharma
Principal, GGDSD College, Chandigarh

21
Sh. Baldev Sachdeva
Regional Director

22
Dr. (Mrs.) Neeru Sharma
Principal

23
Mrs. Poonam Seth
Staff Representative

24
Mrs. Jyoti Saini
Staff Representative

25
Mrs. Kanta Malhotra

Special Invitee
26
Mrs. Anu Kawatra

Special Invitee
27
Sh. Lajpat Rai Nanda

Special Invitee
28
Mrs. Rekha Sharma

Special Invitee
29
Mrs. Kiran Arora

Special Invitee
30
Ms. Gulshan Kumari

Special Invitee

Pt. Mohan Lal S.D. College For Woman